Uw organisatie op de lijst van 2015? Meld u nu aan!
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

HALLO en WELKOM op onze website. Wij hebben deze algemene voorwaarden gepubliceerd om te voldoen aan talloze wetten die de exploitatie van een internetsite reguleren. De algemene voorwaarden omvatten belangrijke zaken, met inbegrip van het beschermen van materiaal waarop copyright berust en andere intellectuele eigendommen, en het presenteren, verzamelen en gebruiken van informatie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website (de “Site”) en gelden tevens voor:  (a) alle websites die het eigendom zijn van en/of worden aangeboden door Great Place to Work® Institute, Inc. (“GPTW”) met inbegrip van alle diensten die worden aangeboden via deze Site en/of enige andere website van GPTW (de “Diensten”); (b) alle softwareaanbiedingen en toepassingen die het eigendom zijn van en/of worden aangeboden door GPTW en/of beschikbaar worden gesteld op of via deze Site of enige andere website van GPTW (de “Software”); en (c) alle webpagina’s, gegevens, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, grafieken, audio, video en documenten met inbegrip van artikelen, marketingmaterialen, persberichten en andere informatie en inhoud die beschikbaar is op of via deze Site of enige website van GPTW.

GPTW helpt organisaties bij het worden en blijven van een Great Workplace. Door het helpen ontwikkelen van een cultuur waarin vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Hoe? Door onderzoek, advies, educatieve evenementen en trainingen in te zetten. Als u geïnteresseerd bent in het leveren van een bijdrage bij het creëren van Great Workplaces, wordt u uitgenodigd enige tijd door te brengen op onze Site. Wij denken dat, als u de materialen op de Site doorleest, het eens bent met de gepresenteerde ideeën en erin slaagt deze in uw organisatie te implementeren, dit een bijdragre zal leveren aan een betere maatschappij. Als u vragen hebt over het gebruik van materialen op de Site, leest u dan gerust verder; wij hopen dat al uw vragen worden beantwoord. Als u na het lezen nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de functie “CONTACT OPNEMEN” van de Site.  Wij hopen dat het gepresenteerde materiaal u zal inspireren tot het ondernemen van actie!

Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van deze Site, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u deze accepteert en ermee akkoord gaat dat u hieraan wettelijk bent gebonden. Maak geen gebruik van deze Site als u bezwaren hebt tegen enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden.

GPTW kan deze Algemene voorwaarden en het privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen wanneer nieuwe functies worden toegevoegd aan de Site of wanneer nieuwe internetwetten en -normen dit dicteren. Wij zullen deze wijzigingen op prominente wijze publiceren, maar adviseren u deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd door te lezen tijdens uw bezoek aan de Site.

Als u gebruik blijft maken van deze Site, betekent dit dat u deze Algemene voorwaarden accepteert en dat u akkoord gaat met het privacybeleid en met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, beheren en opslaan van uw persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd in het privacybeleid).

Als u enige bezwaren hebt tegen deze Algemene voorwaarden adviseren wij u te stoppen met het gebruik van de Site.

Andere voorwaarden

Voor sommige onderdelen van deze Site gelden mogelijk extra regels, richtlijnen en/of andere algemene voorwaarden met betrekking tot uw toegang tot en/of gebruik van dat onderdeel van de Site die mogelijk van tijd tot tijd worden herzien (“Andere voorwaarden”). Als u bijvoorbeeld enige inhoud verzendt of publiceert, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto’s, video’s, berichten, opmerkingen, feedback, gegevens, informatie of andere materialen (gezamenlijk de “Gebruikersinhoud” genoemd), bekijkt u onze gedragsrichtlijnen voor online gebruikers om vast te stellen hoe GPTW omgaat met Gebruikersinhoud. Bovendien biedt deze Site koppelingen naar sociale mediasites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij adviseren u het privacybeleid en andere algemene voorwaarden van deze websites te bekijken voordat u enige Gebruikersinhoud plaatst. En als u deelneemt aan een enquête die door GPTW wordt gehouden, bekijkt u de algemene voorwaarden die gelden voor dat specifieke enquêteproject. Als er sprake is van een conflict of inconsistentie tussen een of meer van deze Algemene voorwaarden en de Andere voorwaarden, hebben de Andere voorwaarden voorrang.

Indiening van Gebruikersinhoud door u 

In het geval u enige Gebruikersinhoud verzendt of publiceert op of naar de Site, (1) verklaart en garandeert u aan GPTW dat u alle noodzakelijke licenties, goedkeuringen, vrijwaringen, autorisaties en/of machtigingen hebt verkregen voor het publiceren of verzenden van deze Gebruikersinhoud; en (2) kent u aan GPTW een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig in sublicentie te geven, royaltyvrij recht en licentie toe voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, omzetten in afgeleide werken, distribueren, verzenden, in het openbaar uitvoeren en in het openbaar weergeven van deze Inhoud (geheel of gedeeltelijk) en/of om dit op te nemen (geheel of gedeeltelijk) in andere werken in welk(e) nu bekend(e) of later ontwikkeld(e) vorm, medium of technologie dan ook. U erkent dat alle door u ingediende Gebruikersinhoud door GPTW kan worden behandeld op niet-vertrouwelijke basis. Bekijk de gedragsrichtlijnen voor online gebruikers voor nadere informatie over Gebruikersinhoud met inbegrip van hoe GPTW omgaat met Gebruikersinhoud.

Gebruik van de Site

Bepaalde onderdelen van de Site zijn mogelijk uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers die mogelijk een wachtwoord moeten gebruiken. U stemt ermee in dat u geen wachtwoord(en) of enige andere toegangsinformatie voor de Site met anderen deelt. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) en enige andere toegangsinformatie voor de Site en dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die plaatsvinden als resultaat van het gebruik van uw wachtwoord(en) en/of andere toegangsinformatie voor de Site. U gaat er verder mee akkoord dat u GPTW onmiddellijk op de hoogte zult stellen in het geval u ontdekt dat er op ongeautoriseerde wijze gebruik is gemaakt van uw wachtwoord(en) of andere toegangsinformatie voor de Site.

U gaat ermee akkoord dat u geen toegang zult verkrijgen tot of gebruik zult maken van de Site op enige wijze die schade zou kunnen berokkenen aan of zou kunnen leiden tot uitschakeling, belemmering of een buitensporige belasting van de Site en/of host, servers, netwerk, systemen of andere gebruikers. U gaat ermee akkoord dat u niet zult proberen op enigerlei wijze de werking van de Site te verstoren (met inbegrip van de levering van enige Services), dat u geen virus of worm naar de Site zult verzenden, dat u geen gebruik zult maken van enige spider, robot of ander geautomatiseerd mechanisme voor het verkrijgen van toegang tot de Site en/of haar servers of systemen, en dat u zich zult onthouden van flooding, het versturen van spam en e-mailbommen, het laten crashes van andere gebruikers van de Site of het anderszins verzenden van ongevraagde e-mailberichten. U stemt er verder mee in dat u geen pogingen zult ondernemen om toegang te verkrijgen tot gegevens die niet voor uw gebruik bedoeld zijn, dat u niet zult proberen om u aan te melden bij een server of account waarvoor u niet gemachtigd bent en dat u geen enkel systeem of netwerk dat op welke wijze dan ook gerelateerd is aan de Site zonder toestemming zult peilen, scannen of testen op kwetsbare plekken.

Software

U erkent dat deze Algemene voorwaarden uw gebruik regelen van enige Software (zoals in het bovenstaande gedefinieerd) die wordt verstrekt door GPTW en/of die beschikbaar wordt gesteld via de Site, ongeacht of er al dan niet licentieovereenkomsten en/of eindgebruikersovereenkomsten beschikbaar zijn. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, stemt u ermee u dat (1) uw gebruik van de Software uitsluitend dient voor persoonlijke en/of niet-commerciële doeleinden; (2) u geen pogingen zult doen de Software aan te passen of te wijzigen; (3) u geen reverse engineering of decompilatie zult uitvoeren op de Software of anderszins zult proberen toegang te verkrijgen tot de broncode voor de Software; (4) u geen pogingen zult ondernemen om de Software of het beoogde doel hiervan te omzeilen of uit te schakelen; en (5) u de Software niet zult kopiëren, in sublicentie geven, afdragen, overdragen, distribueren, verzenden of anderszins gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GPTW.

Diensten

GPTW kan op elk gewenst moment diensten die worden aangeboden op of via de Site wijzigen of beëindigen. GPTW doet geen uitspraak ten aanzien van de beschikbaarheid voor gebruik van enige diensten op uw locatie, en een verwijzing naar diensten op de Site impliceert niet dat de diensten daadwerkelijk beschikbaar zijn voor u en/of op uw locatie.

Copyright en machtigingen

U kunt vrijelijk door de Site navigeren. In het algemeen, en tenzij anders aangegeven, is het u toegestaan kopieën van materiaal op de Site te bekijken en af te drukken, op voorwaarde dat (1) het materiaal uitsluitend wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, en (2) alle copyright-, handelsmerk- en andere bedrijfsspecifieke vermeldingen ongewijzigd op het materiaal blijven staan, in de vorm zoals deze zijn gepubliceerd op de Site.

Het is u niet toegestaan kopieën te maken of te distribueren van materiaal op de Site voor enig commercieel doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GPTW. Op niets van het materiaal dat wordt verkregen op de Site (met inbegrip van alle software, HTML-code en andere code), mag reverse-engineering, disassemblage, decompilatie, transcriptie, opslag in een archiveringssysteem, vertaling in enige menselijke of computertaal, herverzending in welke vorm of via welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografische reproductie, opname of anderszins), herverkoop of herdistributie worden toegepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPTW.

Behalve voor zover anderszins aangegeven geldt voor alle inhoud op de Site:

Copyright © 2013 GREAT PLACE TO WORK® INSTITUTE, INC.

Alle rechten voorbehouden.

GPTW hanteert een beleid van het beëindigen van de dienstverlening aan gebruikers die zich moedwillig en/of herhaaldelijk schuldig maken aan inbreuken.

Voor nadere informatie met betrekking tot toestemming voor het gebruiken van materiaal op de Site, neemt u contact met ons op via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Handelsmerken

Veel van de handelsmerken/servicemerken en/of logo’s (de “Merk(en)”) die worden weergegeven op de Site identificeren de producten en diensten van GPTW en informeren het publiek over de bron van deze producten en diensten. Misbruik, door u, van enig Merk is streng verboden, met inbegrip, zonder enige beperking, uw gebruik van Merken op een van de volgende manieren:

  • Op een wijze die naar alle waarschijnlijkheid tot verwarring leidt;
  • Voor het identificeren van uw producten of diensten;
  • In, als of als onderdeel van uw eigen handelsmerken of servicemerken;
  • Op een wijze waarbij op onnauwkeurige wijze een relatie of ander verband met uw producten, diensten of andere activiteiten wordt geïmpliceerd; of
  • Op een wijze waarop afbreuk wordt gedaan aan de Merken.

U stemt ermee in de Merken niet weer te geven of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPTW. Dien dergelijke aanvragen in per e-mail bij This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .  Wij zullen uw aanvraag beoordelen en zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Afwijzingen en beperking van aansprakelijkheden en garanties

De Site bevat mogelijk technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en verouderde informatie. GPTW doet geen uitspraak ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de gepubliceerde informatie, en GPTW biedt geen garantie dat de Site aan uw vereisten zal voldoen. GPTW behoudt zich het recht voor op elk gewenst tijdstip wijzigingen aan te brengen in de Site.

U BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE, MET INBEGRIP VAN DE SOFTWARE EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN, GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS. GPTW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DAN WEL ENIGE VORM VAN SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, VERLOREN OMZET OF VERLOREN WINST, WELKE MOGELIJK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, DE TOEGANG TOT OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, DIENSTEN EN/OF SITE. (AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, GELDEN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U.) GPTW BIEDT GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN ENIGE SOFTWARE, MATERIALEN EN/OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE EN DIE IN HUN GEHEEL IN DE HUIDIGE TOESTAND WORDEN AANGEBODEN (“AS IS.”) GPTW GARANDEERT NIET DAT ER GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN ANDEREN WORDT GEMAAKT. GPTW ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN, OF VOOR VIRUSSEN DIE, MOGELIJK UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN BESMETTEN TEN GEVOLGE VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF NAVIGATIE OP DE SITE OF TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN, DOOR U, VAN ENIGE SOFTWARE OF MATERIALEN VAN DE SITE.

Schadeloosstelling

U stelt GPTW, aan haar gelieerde bedrijven, medewerkers en agenten schadeloos voor en vrijwaart hen van enige aansprakelijkheid, verliezen, aanspraken, eisen, geschillen, schade en kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder enige beperking, redelijke vergoedingen voor kosten van juridische bijstand en kosten van rechtsgedingen voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw gebruik van de Site, met inbegrip van enige Software en/of Diensten die worden aangeboden via de Site, Inhoud die u indient via de Site, en/of uw schending van enige van de bepalingen van de Algemene voorwaarden en/of het privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid voor intellectueel eigendom

GPTW respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen bezoekers van onze Site hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt op een wijze die een inbreuk op het copyright vormt, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (in overeenstemming met 17 U.S.C. § 512(c)) worden verstrekt aan de aangewezen copyrightagent van GPTW:

(1) Identificatie van het werk of de werken waarop copyright berust waarvan u beweert dat het copyright is geschonden;

(2) Identificatie van waar het materiaal waarvan u beweert dat het copyright is geschonden zich bevindt op de Site;

(3) Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het betwiste materiaal niet is geautoriseerd door de copyrighteigenaar, diens agent of de wet, met inbegrip op de wet voor fair gebruik van copyrights;

(4)  Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van een exclusief copyright bent waarop inbreuk zou zijn gemaakt of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het copyright;

(5) Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en

(6) Uw fysieke of elektronische handtekening.

De aangewezen agent van GPTW voor melding van claims van inbreuken op het copyright op deze Site kan op de volgende locatie worden bereikt:

Adres: Designated Agent for Intellectual Property

Charles Pelton, Global Marketing Officer

222 Kearny Street, Suite 800

San Francisco, CA 94108, VS

Telefoon: +1 415-503-1234

Fax: +1 415-503-0054

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tevens kunt u, indien u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw handelsmerken of servicemerken, of u van mening bent dat uw beeltenis zonder uw toestemming is gebruikt, de aangewezen agent van GPTW hiervan op de hoogte stellen.

Afhandeling van geschillen

Elk geding op basis van een inbreuk op enige bepaling in deze Algemene voorwaarden zal worden ingediend bij de federale of lokale rechtbanken in San Francisco, Californië, Verenigde Staten, welke van toepassing is, en welke u als volledig bevoegd erkent in een dergelijk geding. Als de rechtbank vaststelt dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een inbreuk, heeft de rechtbank het recht een gerechtelijk bevel uit te vaardigen en schadevergoeding alsmede vergoeding van kosten van juridische bijstand en andere verdere vormen van redres die de rechtbank passend acht toe te kennen aan GPTW.

Geldende wetgeving en kwesties met betrekking tot jurisdictie

De Site zal zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten, met begrip van de Amerikaanse federale copyright- en handelsmerkwetten, en de wetten van de staat Californië met betrekking tot contracten die zijn aangegaan, welke volledig tot uitvoer worden gebracht zonder inachtneming van conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied. Door de Site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Californië en gaat u akkoord met het accepteren van dagvaardingen per post. U ziet hiermee af van enig verweer met betrekking tot rechtsgebied en locatie welke anders mogelijk voor u beschikbaar zou zijn.

Naleving van de wetten

U gaat ermee akkoord de Site of de Software of Services die worden geleverd op of via de Site niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is in deze Algemene voorwaarden of dat onwettig is. Verder gaat u ermee akkoord geen toegang te verkrijgen tot of de Site of Software of Services die op of via de Site worden geleverd niet te downloaden, gebruiken of exporteren met schending van enige geldende wetten, regels of voorschriften. U stemt ermee in zich te houden aan alle exportwetten en beperkingen en voorschriften van alle Amerikaanse of buitenlandse instelling of autoriteit en niet direct of indirect de Site of Software of Services die op of via de Site worden geleverd toegankelijk te maken of anderszins beschikbaar te stellen met schending van enige beperkingen, wetten, regels of voorschriften, of zonder alle noodzakelijke goedkeuringen.

Overmacht

Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Algemene voorwaarden geldt in het geval GPTW niet in staat is enige verplichting na te komen ten gevolge van overmacht of enige beperking van overheidswege, oorlogen, vijandelijkheden, blokkades, burgeronlusten, stakingen, uitsluitingen of enige andere oorzaak waarover GPTW redelijkerwijs geen controle kan uitoefenen, dat GPTW geen verantwoordelijkheid jegens u treft met betrekking tot enig verzuim of enige vertraging bij het nakomen van haar verplichtingen. GPTW zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke gevallen van overmacht. De voorwaarden van deze bepaling zullen GPTW niet vrijstellen van haar verplichting om de overeenkomst na te leven, maar deze uitsluitend opschorten tot het moment, zo spoedig mogelijk als praktisch haalbaar is, waarop het geval van overmacht niet langer bestaat.

Kopteksten

De kopteksten van elk van deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor naslagdoeleinden. Dergelijke kopteksten zullen worden genegeerd bij de interpretatie of constructie van enige van deze algemene voorwaarden.

Geen overdracht

Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van GPTW.

Ongeldigheid van bepalingen

Indien voor enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt bepaald dat het onafdwingbaar is, zal het onafdwingbare onderdeel worden beschouwd als zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke intentie en zullen de resterende bepalingen volledig van kracht blijven.

Geen verklaring van afstand

Indien GPTW verzuimt vast te houden aan de strikte naleving van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand met betrekking tot enige bepaling of enig recht.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht in deze Algemene voorwaarden behalve door middel van een herziene publicatie op deze Site, en geen enkel advies dat of andere informatie die wordt verstrekt door de Site of haar vertegenwoordigers aan enige gebruiker in welke vorm dan ook welke niet op deze pagina is gepubliceerd zal als amendement op, verklaring van afstand voor of wijziging van deze Algemene voorwaarden gelden tenzij een dergelijk amendement of een dergelijke verklaring van afstand of wijziging in schriftelijke vorm plaatsvindt en afkomstig is van een bevoegde functionaris of vertegenwoordiger van GPTW.

Volledige overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen GPTW en u met betrekking tot de Site.

Vertalingen

Deze Algemene voorwaarden worden gepubliceerd op gelieerde websites van GPTW in talloze rechtsgebieden over de hele wereld en in talloze talen. Als u de taal die u leest niet vloeiend beheerst, brengt u een bezoek aan de website van de gelieerde partij van Great Place to Work® in het land waar de taal wordt gesproken waar u het meest vertrouwd mee bent.  Maak, als u vragen hebt, gebruik van de functie “CONTACT OPNEMEN”.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, VERKLAART U AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN EVENTUELD DAAROPVOLGENDE AANPASSINGEN. ALS VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE GARANDEERT U DAT U DE SITE NIET ZULT GEBRUIKEN VOOR ENIG ONWETTIG DOEL.

Als u nog vragen hebt over onze Algemene voorwaarden, neemt u contact met ons op per e-mail op This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Laatst gewijzigd:  9 juni 2013